Dạy và học ngoại ngữ > Ban chỉ đạo thực hiện Đề án

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án

DANH SÁCH  BAN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020

(Kèm theo QĐ số  403/QĐ-ĐHM-TC ngày 26 tháng 11 năm 2012)

(Chi tiết Quyết định 403/QĐ-ĐHM-TC: Tải về tại đây)

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Chức vụ trong
Ban Chỉ đạo

1

TS. Lê Văn Thanh

Viện trưởng

Trưởng ban

2

TS. Nguyễn Mai Hương

Phó Viện trưởng

Phó Ban thường trực

3

TS. Trương Tiến Tùng

Phó Viện trưởng

Ủy viên

4

TS. Nguyễn Cao Chương

Phó Viện trưởng

Ủy viên

5

ThS. Nguyễn Xuân Sơn

Trưởng phòng Công tác CT&SV

Ủy viên

6

Ông Nguyễn Xuân Quế

Trưởng Phòng Tổ chức – HC

Ủy viên

7

Bà Hoàng T. Ngân Anh

Trưởng phòng Kế hoạch – TC

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Thị Vân Đông

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

9

ThS. Lê Trường Sơn

Trưởng P. TT – KT&KĐCL

Ủy viên

10

TS. Trần Hữu Tráng

Trưởng phòng NCKH & HTQT

Ủy viên

11

ThS. Nguyễn Tiến Hùng

Chủ nhiệm Khoa Kinh tế

Ủy viên

12

TS. Nguyễn Hoài Giang

Chủ nhiệm Khoa Điện tử TT

Ủy viên

13

ThS. Bùi Thanh Sơn

PCN phụ trách K. Tài chính NH

Ủy viên

14

ThS. Nguyễn Văn Quang

PCN phụ trách Khoa Tiếng Anh

Ủy viên

15

ThS. Vũ An Dân

PCN phụ trách Khoa Du lịch

Ủy viên

16

TS. Nguyễn Thị Nhung

Chủ nhiệm Khoa Luật

Ủy viên

17

TS. Tạ Thị Thu Thuỷ

Chủ nhiệm Khoa CN Sinh học

Ủy viên

18

TS. Nguyễn Lan Hương

Chủ nhiệm Khoa Tạo dáng CN

Ủy viên

19

Ths. Nguyễn Minh Phương

PCN phụ trách K. Tiếng Trung

Ủy viên

20

TS. Nguyễn Thanh Bình

Chủ nhiệm Khoa ĐT Từ xa

Ủy viên

21

TS. Nguyễn Văn Đạo

Phó CN Khoa ĐT Sau đại học

Ủy viên

22

TS. Trình Thanh Hà

Giám đốc Trung tâm Hợp tác ĐT

Ủy viên