EHOU 05/08/2013
Thông tin liên hệ của giảng viên khi cần hỗ trợ

  Cô Hoàng Tuyết Minh – Chủ nhiệm lớp học. ĐT: 0915090670 Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh – Giáo vụ. ĐT: 0902122975 Cô Trần Thị Nguyệt Quế – Giảng viên – Phụ trách Hoạt động ngoại khóa. ĐT: 0936197788 Thầy Nguyễn Văn Quang – Chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh – Phụ trách Nội dung học. ĐT:...

Trang 1 / 11