EHOU 12/08/2013
GRAMMAR – VOCABULARY: LESSON 3

Lesson 3: Parts of speech Grammar: 1 Gerund, infinitive and participle (verbs take gerund, infinitive…) 2 Causative verbs 3 Modal verbs Vocabulary:  Commonly confused words Topic vocabulary: Practice Homework Mini test 3...

EHOU 12/08/2013
GRAMMAR – VOCABULARY: LESSON 2

Grammar: 1.    Pronouns –       Definite and indefinite pronoun 2. Prepositions 3.    Verbs 3.1 Tenses and sequence of tenses Vocabulary: Compounds, Word roots Topic vocabulary: Practice Homework Mini test 2...

EHOU 12/08/2013
GRAMMAR – VOCABULARY: LESSON 1

Lesson 1: Parts of speech Grammar: 1.    Nouns –    Classification –       Countable, uncountable –       Singular, plural –       Modifiers 2.    Adjectives and adverbs –       Kinds of adjectives and adverbs –       Order of adjectives –       Position of adverbs –       Comparison Vocabulary:  Word structure and word formation, Affixation Topic vocabulary: Practice Homework Mini test 1 (20’-30’)...

EHOU 11/08/2013
THỜI KHÓA BIỂU MỚI – KHÓA BDNLNN & PPDHTA

Thực tế qua 1 tuần học cho thấy: Chương trình học cần tăng cường thời lượng thực học cho các kỹ năng. Vì vậy thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi trong tuần thứ 3 như sau: Để xem chi tiết thời khóa biểu từ tuần 1 đến tuần 3: Tải về tại đây...

EHOU 05/08/2013
THỜI KHÓA BIỂU – KHÓA BDNLNN & PPDHTA

Tuần 1: Từ ngày 05/8/2013  đến ngày 09/8/2013: Tải về tại đây  Tuần 2: Từ ngày 12/8/2013  đến ngày 16/8/2013: Tải về tại đây  Tuần 3: Từ ngày 19/8/2013  đến ngày 24/8/2013: Tải về tại đây...

Trang 3 / 3123