Dạy và học ngoại ngữ > Học viên > DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG

Đăng bởi EHOU ngày 02/08/2013

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CỐT CÁN (ĐÃ CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH BẬC 4) THAM DỰ

KHÓA BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TIẾNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

(Kèm theo Quyết định số 5013/QĐ-BGDĐT ngày 19/7/2013)

Danh sách tạm thời: Tải về tại đây