SPEAKING AND LISTENING: Day 3

Đăng bởi EHOU ngày 13/08/2013

—G: pronouns
—V: Language terminology
—P: Sound-spelling relationship 

Speaking

Emphasizing

Listening

– Listening for major details

Listening and speaking tips


Tài liệu đính kèm: