SPEAKING AND LISTENING: DAY 4

Đăng bởi EHOU ngày 13/08/2013

žG: past narrative tenses
žV: abstract nouns
žP: word stress with suffix

Speaking

Emphasizing

Listening

– Listening for major details

Listening and speaking tips


Tài liệu đính kèm: