Dạy và học ngoại ngữ > Giảng viên > Thông tin liên hệ của giảng viên khi cần hỗ trợ

Thông tin liên hệ của giảng viên khi cần hỗ trợ

Đăng bởi EHOU ngày 05/08/2013

 

Cô Hoàng Tuyết Minh – Chủ nhiệm lớp học. ĐT: 0915090670

Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh – Giáo vụ. ĐT: 0902122975

Cô Trần Thị Nguyệt Quế – Giảng viên – Phụ trách Hoạt động ngoại khóa. ĐT: 0936197788

Thầy Nguyễn Văn Quang – Chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh – Phụ trách Nội dung học. ĐT: 0913023333